QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG, NHÀ CUNG CẤP

Quản lý thông tin khách hàng, nhà cung cấp–Phân loại khách hàng, nhà cung cấp.

Tìm kiến thông tin khách hàng, nhà cung cấp thông qua tên, mã….

In danh sách khách hàng, nhà cung cấp khi cần thiết, export file excel.

Thêm, xóa, lưu lại lịch sử cập nhật khách hàng, nhà cung cấp.

QUẢN LÝ HÀNG HÓA

Quản lý danh mục loại hàng với các chức năng thêm xóa sửa loại hàng.

Quản lý danh mục hàng hóa (mã hàng, tên hàng, giá bán lẻ,thời gian sản xuất, thời gian xuất hàng, size, barcode…) với các chức năng thêm xóa sửa hàng hóa.

Hổ trợ chức năng tìm kiếm thông tin hàng hóa.

In danh sách hàng hóa, Import/ Export file excel.

QUẢN LÝ NHẬP HÀNG

Lập phiếu nhập hàng: mã phiếu tự phát sinh, hỗ trợ import file excel vào để lập nhanh hàng nhập.

Quản lý danh sách phiếu nhập hàng, hỗ trợ tìm kiếm nhanh theo mã phiếu, theo nhà cung cấp.

Phân loại nhập hàng.

Chức năng xóa sửa phiếu nhập trong giới hạn phân quyền.

Tra cứu phiếu nhập theo thời gian, theo kho nhập.

In phiếu nhập hàng.

QUẢN LÝ XUẤT HÀNG

Lập phiếu xuất hàng: mã phiếu tự phát sinh, hỗ trợ import file excel vào để lập nhanh hàng xuất.

Quản lý danh sách phiếu xuất hàng, hỗ trợ tìm kiếm nhanh theo mã phiếu, theo khách hàng.

Phân loại xuất hàng.

Chức năng xóa sửa phiếu xuất trong giới hạn phân quyền.

Tra cứu phiếu xuất theo thời gian, theo kho xuất.

In phiếu xuất kho.

QUẢN LÝ KHO

Xem tồn kho theo phân quyền.

Lập phiếu chuyển kho, quản lý các phiếu chuyển kho.

Duyệt phiếu chuyển kho qua 2 bước: quản trị duyệt và kế toán duyệt.

Xác nhận xuất kho đối với bán sỉ.

Xác nhận phiếu chuyển kho.

Xác nhận nhập kho.

Tạm giữ hàng chuyển kho.

BÁO CÁO THỐNG KÊ

Thống kê số lượng hàng tồn kho theo từng kho: hiển thị số lượng tồn hiện tại của kho hiện hành.

Thống kê số lượng tổng tồn kho (số lượng tất cả các kho): cho phép export file excel.

Thống kê số lượng tồn kho theo thời gian: tra cứu lại số lượng tồn kho của kho tại một thời điểm bất kì.

Thống kê nhập xuất tồn theo kho: thống kê số lượng nhập xuất chuyển từ ngày đến ngày của một kho.

BẢO MẬT, PHÂN QUYỀN, SAO LƯU PHỤC HỒI DỮ LIỆU

Quản lý người dùng: Hệ thống cho phép thêm, xóa, sửa người dùng truy cập vào hệ thống. Thông tin bao gồm họ tên, tên đăng nhập, mật khẩu, nhóm người dùng.

Phân quyền người dùng theo nhóm chức năng

Phân quyền user đăng nhập vào kho: khi đăng nhập, sẽ quy định người dùng đó được phép đăng nhập vào kho nào.

Sao lưu phục hồi cơ sở dữ liệu.